عکس

اعتراف میکنم وقتی بچه بودم فکر میکردم
شیرو بهش نمک میزنن میشه دوغ.یه بارم سر صبحونه اینکاروکردم فقط تنها چیزی که یادم میاد
دست بابام بود که داشت می امد سمت من .مهر پدرانه توحلقومم. :|